Kształcenie zawodowe to istotny element nie tylko systemu edukacji, ale także szeroko rozumianego systemu gospodarczego. Dynamika zmian na rynku pracy w ostatnich latach znacznie podwyższyła rangę tego typu kształcenia, brakuje wykwalifikowanych specjalistów, wiele zawodów po prostu zanika. Absolwenci różnorodnych form kształcenia zawodowego są poszukiwani przez przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne. Tym samym wzrasta zainteresowanie szeroko pojętym doradztwem zawodowym oraz pracą dydaktyczną doradców zawodowych w szkołach, poradniach.
Nasza oferta skierowana jest w szczególności do profesjonalnych doradców, coachów, studentów – przyszłych doradców zawodowych. Mogą z niej skorzystać także osoby aktywne zawodowo, które wciąż poszukują na runku pracy, są otwarte na zmiany, ale i takie, które boją się „ruszyć z miejsca”.

1

 

1. Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Małgorzata Sidor- Rządkowska. Warszawa : Wolters - Kluwer, 2018.

To pierwsza na polskim rynku publikacja łącząca tematykę coachingu z nowoczesnym doradztwem zawodowym. W publikacji szczególną uwagę zwrócono m.in. na : specyfikę działań składających się na coaching kariery, współczesne podejście do zagadnień kariery zawodowej, podobieństwa i różnice między coachingiem kariery a poradnictwem (doradztwem) zawodowym, charakterystykę narzędzi coachingu kariery. Książka nie tylko dla profesjonalnych coachów, pracowników działów HR, doradców zawodowych ale także dla czytelników znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej.

 

2

2. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. Warszawa : „Difin”, 2016.

Planowanie kariery to niezwykle istotny proces wychowawczy, którego najważniejszym celem jest udzielanie wsparcia w podejmowaniu kolejnych decyzji edukacyjno-zawodowych. To właśnie doradcy zawodowi udzielają swoim klientom pomocy w zaplanowaniu kariery. Książka dla doradców zawodowych pracujących w poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkolnych pedagogów i doradców zawodowych oraz studentów. Stanowi ona wsparcie w realizacji zadań związanych z planowaniem kariery, zawiera scenariusze zajęć warsztatowych, kwestionariusze, Interaktywną sieć zawodów, Wykaz kierunków studiów (253 kierunki) oraz Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego (202 zawody).

 

3

3. Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym / Izabela Stańczyk. Warszawa : „Difin”, 2019.

Publikacja omawia istotę, funkcjonowanie doradztwa personalnego i zawodowego, zadania i kompetencje doradców, stosowane metody działania. Stanowi źródło wiedzy dla dyrektorów personalnych, doradców zawodowych w różnych strukturach (także w szkołach, uczelniach, urzędach pracy), studentów kierunków, na których prowadzony jest przedmiot doradztwo personalne, zawodowe czy kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

4

4. Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój – Połoczańska. Warszawa : „Difin”, 2018.

Książka dla nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców oraz osób, które wspierają dzieci i młodzież w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu. Publikacja może również zainteresować studentów pedagogiki, psychologii i socjologii przygotowujących się do pełnienia funkcji doradczych. Pozycja składa się z dwóch części : w pierwszej znajdziemy teoretyczne ramy współczesnego doradztwa zawodowego oraz założenia metody projektów, druga to scenariusze warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wraz z przewodnikiem metodycznym i autorskim narzędziem diagnostycznym.

 

5

5. Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.

Pozycja składa się z trzech części. W pierwszej opisano dynamikę przemian rzeczywistości szkolnej, oczekiwań i potrzeb młodzieży. Część druga to omówienie decyzji zawodowych młodzieży oraz procesu przejścia z obszaru edukacji na rynek pracy. W części trzeciej, ostatniej, znajdziemy opis wybranych, współczesnych zagrożeń młodzieży w procesie „przechodzenia od młodzieńczej zależności do dorosłej niezależności”, które mają wpływ na sferę edukacyjno-zawodową.

 

6

6. reStart kariery : zbuduj swoją przewagę na rynku pracy / Patrycja Załuska. Warszawa : Poltext, 2019.

To doskonała lektura dla osób poszukujących upragnionej pracy i planujących swą karierę zawodową. Autorka prezentuje w niej nie tylko narzędzia, ale także rady i wskazówki, które mają ułatwić znalezienie pracy. Dowiemy się jak stworzyć CV celowe, niestandardowe, list motywacyjny, co oznacza marka osobista, jakie znaczenie mają dobre kontakty. Uświadamia również, że utrata pracy może stać się dla nas szansą, twórczą zmianą. Wszak zatrudnienie „na całe życie” jest już przeszłością, obecnie musimy zarządzać naszą karierą zawodową.

 

7

7. Problemy nauk pedagogicznych. T. 1, Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / redakcja naukowa Beata Mydłowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019.

Książka porusza teoretyczne i praktyczne dylematy kształcenia zawodowego. W części pierwszej zostały omówione : etyka pracy człowieka, kształtowanie stosunku do pracy od dzieciństwa, dylematy w kwestii kształcenia ogólnego i zawodowego oraz problemy przygotowania przyszłego uczestnika rynku pracy. Cześć druga skupia się na zdobyciu konkretnego zawodu m. in. pracownika socjalnego, rehabilitanta-fizjoterapeuty. Część trzecia publikacji to wyniki badań empirycznych dotyczących dostosowania kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy.

 

8

8. Doradztwo zawodowe : materiały edukacyjne dla klas 7-8 szkoły podstawowej / Jacek Stojanowski. Gdańsk ; Wydawnictwo Harmonia, 2020.

W prezentowanej pozycji poruszono kwestie wyboru szkoły ponadpodstawowej. Publikacja zawiera liczne zadania praktyczne, aktywizujące uczniów. Dzięki tym aktywnościom poznają siebie - swoje zalety i wady, wartości, zainteresowania, cechy charakteru, zdolności i inne możliwości intelektualne. Doradztwo zawodowe nie ogranicza się wyłącznie do podpowiedzi w kwestii wyboru kolejnej szkoły czy zawodu. W książce omówiono ważne zagadnienia związane z rozpoczęciem pracy – począwszy od listu motywacyjnego przez kwestie pracy zespołowej, prawa pracownicze, pomoc urzędu pracy, aż do założenia własnego biznesu.