DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie


Deklaracja dostępności strony internetowej

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka-grodkow.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.10.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: w trakcie
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne

Brak wbudowanego w stronę mechanizmu skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego. Mechanizmy te są realizowane przez przeglądarki internetowe.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Przemysław Tarkowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 77 415 54 28


Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/


Dodatkowe informacje
Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowi mieści się pod adresem: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków, zlokalizowana jest w budynku ratusza. Wejście do biblioteki znajduje się od południowej strony budynku. Budynek jest trójkondygnacyjny. Obiekt posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów). Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do drzwi budynku prowadzi podjazd. Drzwi wejściowe nie zostały wyposażone w „hamulec” zamykania. Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki.


Dostosowanie korytarzy
Na parterze budynku zamontowane są podjazdy. Jeden z nich prowadzi do jednego z pomieszczeń biblioteki, drugi prowadzi do windy, która pozwala dostać się na pierwszą i drugą kondygnację budynku.
Korytarze Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.

Dostosowanie schodów
Schody w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów nie są oznakowane na potrzeby osób niedowidzących.

Dostosowanie wind
W budynku dostępna jest winda, która pozwala dostać się osobom z niepełnosprawnościami na każdą kondygnację biblioteki.

Dostępność pochylni
W budynku dostępne są pochylnie.

Dostępność platform
W budynku nie są dostępne platformy.


Dostępność informacji głosowych
W budynku nie są dostępne informacje głosowe.


Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.


Dostosowanie parkingów
Na parkingach umiejscowionych wokół budynku ratusza znajduje się około 10 miejsc parkingowych dla kierowców niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.


Dostępność tłumacza języka migowego
W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.


Dodatkowe informacje


Siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie


Placówki bez udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w korzystaniu z biblioteki/zbiorów pomaga bibliotekarz):


Filia w Gnojnej
Gnojna 119, 49-200 Grodków, budynek PSP w Gnojnej
tel. 77 415 19 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia:
poniedziałek- czwartek: 8.00.-16.00, piątek: 8.00 -13.00

 

Filia w Jędrzejowie
Jędrzejów 63, 49-200 Grodków, budynek PSP w Jędrzejowie
tel. 77 415 80 18
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00 - 16.00
wtorek 8.30 - 14.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 9.00 - 14.40
piątek 9.00 - 13.00

 

Filia w Kolnicy
Kolnica 84, 49-200 Grodków
tel. 77 415 22 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

 

Filia w Kopicach
Kopice 32, 49-200 Grodków, budynek PSP w Kopicach
tel. 77 415 13 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia:
poniedziałek 7:30 – 14:15 
wtorek 10:40 – 13:00 
środa 12:40 – 14:15 
czwartek 8:50 – 9:50, 12:40 – 14:15 
piątek 7:30 – 8:55, 12:35 – 14:15